Risicobeheersingsonderzoek

Nederland is klein en dichtbevolkt. Een veelheid aan wetten en beleidsregels moet er voor zorgen dat belangtegenstrijdigheden in goede banen worden geleid. En alsof dat nog niet genoeg is worden er dagelijks vele contracten gesloten waarin partijen nog eens scherp hun afspraken willen vastleggen. Wij ondersteunen het bedrijfsleven en de overheid bij locatieontwikkeling en vastgoedbeheer.


Bij het ontwikkelen van plannen gaan kansen en risico's hand in hand samen. Niets is zo vervelend als achteraf blijkt dat het plan geen kans van slagen heeft of enkel tegen zeer hoge kosten ontwikkeld kan worden. Ook in het vastgoedbeheer bieden overeenkomsten soms niet de zekerheid zoals partijen dit vooraf voor ogen stond. Wij kunnen u de helpende hand bieden met het uitvoeren van een risicobeheersingsonderzoek.

Zicht op risico's

In het onderzoek voor ontwikkeling wordt een heldere en overzichtelijke analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden van een locatie of gebied. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar diverse factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van de locatie. U moet hierbij denken aan:

- het bestaande gebruik van de locatie,
- de ruimtelijke plannen en beleidsregels op Rijks-, provinciaal en lokaal niveau,
- milieuaspecten als bodem, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid,
- waterbeheersing,
- flora en fauna,
- archeologische waarden,
- planschaderisico en
- tijdpad procedures

In het onderzoek in de beheerfase, met name onderzoek van huurcontracten, worden de contractuele afspraken nader onder de loep genomen en wordt het geldende wettelijke regiem in beeld gebracht. Hierbij kunt u denken aan:

- relatie prijs en marktwaarde,
- btw-verplichtingen,
- beheerniveau en afspraken over het beheer,
- opzeggingsmogelijkheden en
- opleveringsvoorwaarden aan einde van de huurperiode

In het onderzoek worden alle aspecten meegenomen. Na afronding heeft u een helder inzicht in de risico's. Met dit onderzoek weet u welke stappen ondernomen moeten worden om uw doel te realiseren of weet u welk stappen nog gezet moeten worden om het contract waterdicht te krijgen. 

In aanvulling op het onderzoek kunnen wij voor u de vergunningaanvraag organiseren of het contract opstellen.

    2009 mr.J.G.A.Vegter